Holter EKG

24 – godzinne badanie EKG metodą Holtera

W latach 60-tych XX wieku Norman J. Holter zaprezentował nową metodę rejestracji EKG, którą nazywamy 24 – godzinną elektrokardiografią ambulatoryjną lub holterowską. Od tego czasu 40 kilogramowe urządzenie rejestrujące noszone na plecach przez badanego pacjenta zastąpiono niewielkim rejestratorem. Postęp techniczny objął również jakość odtwarzanego zapisu oraz umożliwił rejestrację większej liczby parametrów takich jak: dobowa analiza zaburzeń rytmu serca, ocena przemieszczenia odcinka ST, funkcje sztucznego rozrusznika serca, ocena cyklicznej zmienności rytmu serca, automatyczny pomiar odstępu QT. Poznanie 24 – godzinnego zapisu EKG zmieniło wiele dotychczasowych poglądów na zakres norm czynności serca.

holter_01 holter_02

Wskazania do wykonania badania EKG metodą Holtera:

 • ocena dolegliwości mogących być następstwem zaburzeń rytmu serca takich jak: kołatania serca , zasłabnięcia, omdlenia, zawroty głowy.
 • ocena ryzyka wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca u osób ze świeżo przebytym zawałem mięśnia sercowego, kardiomiopatią przerostową, zespołem długiego QT
 • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego oraz efektów proarytmicznych po stosowanych lekach
 • ocena niedokrwienia mięśnia sercowego gdy typowa próba wysiłkowa jest niemożliwa do przeprowadzenia lub w przypadku podejrzenia dławicy Prinzmetala.
 • ustalenie postępowania po świeżo przebytym zawale serca
 • ocena wydolności wieńcowej
 • kwalifikacja pacjenta dla celów orzeczniczych lub leczenia rehabilitacyjnego
 • ocena czynności sztucznego rozrusznika
 • ocena cyklicznej zmienności rytmu serca u chorych: po świeżo przebytym zawale serca, z niewydolnością serca, z podejrzeniem zaburzeń aktywności układu autonomicznego np. w cukrzycy lub zespole bezdechu nocnego.
 • ocena dobowej zmienności odstępu QT – wydłużenie tego odstępu może prowadzić do zaburzeń rytmu serca z zatrzymaniem krążenia włącznie.

Najczęstsze przyczyny wykonywania badań holterowskich to:

 • kołatania serca
 • ocena leczenia antyarytmicznego
 • omdlenia i utraty przytomności
 • określenie wskazań do wszczepienia stymulatora serca
 • ocena pracy stymulatora
 • badanie kontrolne po świeżym zawale serca
 • nieme niedokrwienie – cechy niedokrwienia w EKG bez dolegliwości wieńcowych
powrót